تبلیغاتساخت ویلچیری که با سیگنال‌های مغز حرکت می‌کند

دستاورد جدید دیگر از محققان ایرانی

«همه واکنش‌های انسان اعم از فکر کردن و دیدن ناحیه‌ای از مغز را فعال می‌کند. هر یک از این نواحی میکرو‌ولت‌هایی را تولید و صادر می‌کنند. حرف‌زدن فکر می‌کند، بر این اساس سیگنال‌های مغزی از طریق کیت‌هایی دریافت شده و این سیگنال‌ها با استفاده از نرم‌افزارهایی تقویت می‌شود.» این راهکاری است که محققان ایرانی برای استفاده از سیگنال‌های مغزی و تحرک ویلچیر افراد کم‌توان مورد استفاده قرار داده‌اند.